Gittin 1:1-2

מסכת גיטין

פרק א

משנה א

המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד וחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו מהגמוניא להגמוניא

ר' עובדיה מברטנורא

המביא גט ממדינת הים כל חוצה לארץ קרי מדינת הים

צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם אית דאמרי טעמא, לפי שאין בני מדינת הים בני תורה, ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה. הלכך אומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, וממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה, והוא אומר אין. ואית דאמרי טעמא, לפי שאין שיירות מצויות משם לכאן, שאם יבא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו שיהיו עדים מצויין להכיר חתימת העדים. והאמינוהו רבנן לשליח כבתרי, ושוב לא יועיל ערעור הבעל

מן הרקם ומן החגר בין קדש ובין ברד, מתרגמינן בין רקם ובין חגרא

אפילו מכפר לודים שהיא מחוצה לארץ

ללוד שהיא סמוכה לה והיא מארץ ישראל

מהגמוניא להגמוניא שני הגמונים בעיר אחת ומקפידים זה על זה

---------------------------------- משנה ב

רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגטין

ר' עובדיה מברטנורא

מרקם למזרח מרקם עד סוף העולם למזרחו קרוי חו"ל, ורקם עצמה נדונה כמזרח העולם ולא כארץ ישראל