Baba Kama 2:3-4

משנה ג

הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, ושיברו את הכלים משלמין נזק שלם, מפני שהן מועדין. כלב שנטל את החררה, והלך לו לגדיש, אכל את החררה, והדליק את הגדיש על החררה, משלם נזק שלם; ועל הגדיש, משלם חצי נזק

ר' עובדיה מברטנורא

מפני שהן מועדין לקפוץ. וברשות הניזק קאמר, דתולדה דרגל היא

חררה עוגה שנאפית על גבי גחלים

על החררה משלם נזק שלם דהוי שן ברשות הניזק

ועל הגדיש משלם חצי נזק דהוי כמו צרורות, דהלכתא גמירי לה שמשלם חצי נזק

-------------------------------------- משנה ד

איזה הוא תם, ואיזה הוא מועד: מועד, שהעידו בו שלושה ימים; ותם, משיחזור בו שלושה ימים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מועד, שהעידו בו שלושה פעמים; ותם, שיהיו התינוקות ממשמשין בו

ר' עובדיה מברטנורא

משיחזור בו שלשה ימים שרואה שוורים ואינו נוגח, חוזר לתמותו

שלשה פעמים ואפילו ביום אחד. ואין הלכה כרבי מאיר דלא הוי מועד עד שיעידו בו שלשה ימים

ממשמשים בו מושכים אותו ומשחקים בו ואינו נוגח. ובהא הלכה כר"מ שאין שור מועד חוזר לתמותו עד שיהו תינוקות משחקים בו