Baba Kama 5:7-6:1

משנה ז

אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל ולהשבת אבידה לפריקה לחסימה לכלאים ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן אם כן למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווה

ר' עובדיה מברטנורא

אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור דכתיב כסף ישיב לבעליו, לכל מידי דאית ליה בעלים

ולהפרשת הר סיני דכתיב אם בהמה אם איש לא יחיה, וחיה בכלל בהמה. אם, לרבות את העופות

ולתשלומי כפל דכתיב על כל דבר פשע, כל מידי דבר פשיעה הוא

להשבת אבידה לכל אבדת אחיך

לפריקה עזוב תעזוב עמו אע"ג דכתיב חמור שונאך, כל בהמה בכלל, דילפינן חמור חמור משבת שנאמר בו שורך וחמורך וכל בהמתך

לחסימה לא תחסום שור בדישו ילפינן שור שור משבת

לכלאים דהרבעה, אף על גב דכתיב בהמתך לא תרביע כלאים, הוי נמי חיה ועוף בכלל, דילפינן בהמה בהמה משבת. וכן לענין כלאים דהנהגה דלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו ילפינן שור שור משבת, דהוא הדין לכל שני מינים של בהמה חיה ועוף. ומיהו לענין פסק ההלכה מן התורה אינו חייב אלא כשחורש ומנהיג בשני מינים שאחד טמא ואחד טהור דומיא דשור וחמור, אלא שאסרו חכמים כל שני מינים, בין ששניהם טמאים בין ששניהם טהורים

ולשבת דכתיב שורך וחמורך וכל בהמתך, וחיה בכלל בהמה. וכל, רבויא הוא לרבות עופות

שדיבר הכתוב בהווה בדבר הרגיל להיות

----------------------------- פרק ו

משנה א

הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים ויצאה והזיקה פטור הוציאוה לסטים לסטים חייבים

ר' עובדיה מברטנורא

הכונס. פטור דהא נטרה ומאי הוי ליה למעבד

הוציאוה לסטים אע"ג דלא הוציאוה ממש אלא שעמדו בפניה עד שיצאה, הוי כאילו הוציאוה בידים וחייבים