Baba Kama 6:6-7:1

משנה ו

גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור

ר' עובדיה מברטנורא

גץ ניצוץ של אש

רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור כיון דבמצוה קא עסיק. ואין הלכה כרבי יהודה

----------------------- פרק ז

משנה א

מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד שנא' כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו וגו' אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה

ר' עובדיה מברטנורא

מרובה. בדבר שיש בו רוח חיים ובדבר שאין בו רוח חיים דכתיב על שה על שלמה על כל אבדה וגו' ישלם שנים

אין הגונב אחר הגנב וכו דכתיב וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב