Baba Kama 7:6-7

משנה ו

היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב נתנו לבכורות בנו או לבעל חובו לשומר חנם ולשאול לנושא שכר ולשוכר והיה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב

ר' עובדיה מברטנורא

היה מושכו ויוצא פטור מכפל

הגביהו אפילו ברשות בעלים. שהרי הגבהה קונה בכל מקום

נתנו גנב לכהן, בחמש סלעים של פדיון בנו

היה מושכו הכהן או בעל חוב או השומר. ומת ברשות בעלים

פטור הגנב מכלום

---------------------------------- משנה ז

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל אין מגדלין תרנגולים בירושלם מפני הקדשים ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות אין מגדלין חזירים בכל מקום לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת אין פורסין נישבים ליונים אלא אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריס

ר' עובדיה מברטנורא

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל משום ישוב ארץ ישראל, שמפסידין את הזרעים

אבל מגדלין בסוריא ארצות שכבש דוד. דלאו שמיה כיבוש, ולא חיישינן בה לישוב. ואם יפסידו שדות אחרים ישלמנה

אין מגדלין תרנגולים בירושלים מפני קדשים שאוכלין שם. ודרך תרנגולים לנקר באשפה, ושמא יביאו עצם כשעורה מן השרץ ויטמאו את הקדשים: ולא יגדלו כהנים תרנגולים בכל ארץ ישראל

מפני הטהרות שהכהנים אוכלים תרומה וצריכים לשמרה בטהרה

חזירים מפרש טעמא בגמרא, כשצרו מלכי חשמונאי זה על זה היו רגילים בכל יום שהיו אלו שבחוץ מעלים להם תמידים לאלו שבפנים. יום אחד העלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו ארור המגדל חזירים

את הכלב מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו

נשבים פחים. שלא ילכדו בהם יוני בני הישוב

שלשים ריס ארבעה מילין