Baba Kama 9:10-11

משנה י

האומר לבנו קונם אי אתה נהנה משלי אם מת יירשנו בחייו ובמותו אם מת לא יירשנו ויחזיר לבניו או לאחיו ואם אין לו לוה ובעלי חוב באים ונפרעים

ר' עובדיה מברטנורא

ואם אין לו מה יאכל. לוה ואוכל. ובעלי חוב באים ונפרעים מן הירושה את חלקו. ולא חשיבא הנאה מה שפורע חובו באותם מעות, דהא תנן בנדרים המודר הנאה מחבירו פורע לו חובו

--------------------------- משנה יא

הגוזל את הגר ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח שנאמר ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת הכסף ינתן לבניו והאשם ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה

ר' עובדיה מברטנורא

שנאמר ואם אין לאיש גואל ואין לך אדם בישראל שאין לו גואלים למעלה עד יעקב אבינו. אלא זה הגר שמת ואין לו יורשין

ומת הגזלן

הכסף ינתן לבניו של גזלן. שכבר זכה בהן ממיתת הגר, אלא דהשבה בעי למעבד כי היכי דתהוי ליה כפרה אשבועתיה, והשתא תו ליכא כפרה כיון דמית ליה והאשם ירעה כדין אשם שמתו בעליו, דקיי"ל כל שבחטאת מתה באשם רועה

עד שיסתאב עד שיפול בו מום

ויפלו דמיו לנדבה לקיץ המזבח לקנות מהם עולות