Baba Metzia 2:10-11

משנה י

מצאה ברפת אין חייב בה ברשות הרבים חייב בה ואם היתה בית הקברות לא יטמא לה אם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לו פרק וטען פרק וטען אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב שנאמר עזוב תעזוב הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו אם היה זקן או חולה חייב מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון רבי שמעון אומר אף לטעון רבי יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יתר על משאו אין זקוק לו שנאמר תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו

ר' עובדיה מברטנורא

מצאה ברפת אע"פ שאינה משתמרת בה כגון שאינה נעולה

ואם היתה בבית הקברות והוא כהן. לא יטמא לה. שהשבת אבדה עשה, השב תשיבם לאחיך. ובטומאת כהן, עשה דקדושים יהיו ולא תעשה דלנפש לא יטמא בעמיו ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה או שאמר לו אל תחזיר והאבידה במקום שמצוה להחזיר. הרי זה לא ישמע לו. דכתיב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו, שאם אביך אומר לך חלל את השבת אל תשמע לו. וכן בשאר כל המצות

הלך וישב לו בעל החמור

מצוה מן התורה לפרוק בחנם

אבל לא לטעון בחנם. אלא בשכר

ר"ש אומר אף לטעון בחנם. ואין הלכה כרבי שמעון

רבי יוסי הגלילי אומר וכו ואין הלכה כרבי יוסי

------------------------------------------- משנה יא

אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת אבדתו ואבדת רבו שלו קודמת אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ואם אביו חכם של אביו קודמת היה אביו ורבו נושאין משאוי מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו היה אביו ורבו בבית השבי פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו ואם היה אביו חכם פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו

ר' עובדיה מברטנורא

אבדתו קודמת דאמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון, הזהר שלא תהיה אתה אביון

של רבו קודמת והוא שיהיה רבו מובהק, שלמד רוב חכמתו ממנו. וכן כל הנך רבו דאמרינן במתניתין שקודמין לאביו, אינן אלא ברבו מובהק