Baba Metzia 3:1-2

פרק ג

משנה א

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם למי שהפקדון אצלו נשבע ולא רצה לשלם נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם לבעל הפקדון

ר' עובדיה מברטנורא

המפקיד. ולא רצה לישבע שבועת השומרין. שהיה יכול ליפטר אם נשבע שלא פשע בה ושלא שלח בה יד

למי שהפקדון אצלו דכיון דשילם קנה כל תשלומיה. ואפילו לא שילם אלא כיון שאמר בבית דין הריני משלם, קנה כל תשלומיה, לא שנא תשלומי כפל ולא שנא תשלומי ארבעה וחמשה

----------------------------- משנה ב

השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל ישלם לשוכר א"ר יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו אלא תחזור פרה לבעלים

ר' עובדיה מברטנורא

השוכר פרה מחבירו ועמד שוכר והשאילה לאחר ברשות המשכיר. שאם לא נתן לו המשכיר רשות, הא קיימא לן, שומר שמסר לשומר חייב

ישבע השוכר למשכיר

שמתה כדרכה ופטור. שהשוכר פטור מן האונסין

והשואל שהוא חייב באונסין, משלם לשוכר, בשבועה שהוא נשבע למשכיר

אמר רבי יוסי כיצד הלה עושה סחורה וכו והלכה כרבי יוסי