Baba Metzia 7:4-5

משנה ד

היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה אבל משום השב אבדה לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת ובחמור כשהיא פורקת

ר' עובדיה מברטנורא

מפני השב אבדה לבעלים שלא יבטל ממלאכתו ויאכל

אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן כשגמרו שורה זו והולכים להתחיל בחברתה. ואף על גב דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא, ניחא ליה לבעל הבית בהא

וחמור כשהיא פורקת בהליכתה אוכלת ממשאוי שעל גבה עד שתהא פורקת

---------------------------- משנה ה

אוכל פועל קישות אפילו בדינר וכותבת אפילו בדינר ר' אלעזר חסמא אומר לא יאכל פועל יתר על שכרו וחכמים מתירין אבל מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו

ר' עובדיה מברטנורא

אפילו בדינר אפילו היא שוה דינר

לא יאכל פועל יותר על שכרו דאמר קרא כנפשך, כשכירותו, שעליו הוא מוסר את נפשו לעלות בכבש וליתלות באילן

מלמדין אומרים לו דרך עצה הוגנת. ותנא קמא פליג אחכמים ואמר אין מלמדין. והלכה כחכמים

ויהא סותם את הפתח שימנעו מלשכרו