Baba Metzia 8:9-9:1

משנה ט

המשכיר בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו קטן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד לא יפחות מהחלונות ולא יוסיף עליהן אלא מדעת שניהם

ר' עובדיה מברטנורא

חייב להעמיד לו בית לימי שירתו

היה גדול לא יעשנו קטן וכו והוא דהראה לו בית ואמר לו בית כזה אני משכיר לך. אבל העמידו על הבית ואמר לו בית זה אני משכיר לך, ונפל, אינו חייב לבנותו. ואם אמר לו בית סתם, יעמיד לו מקום שיקרא בית, בין גדול בין קטן

--------------------------------- פרק ט

משנה א

המקבל שדה מחברו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש אחריו יחרוש הכל כמנהג המדינה כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים

ר' עובדיה מברטנורא

המקבל שדה באריסות, למחצה לשליש ולרביע. או בחכירות, בכך וכך כורין לשנה

לחרוש אחריו אחר הקצירה או העקירה, כדי להפוך שרשים של עשבים רעים שבה וימותו

ובקנים המעמידים את הגפנים

ושניהם מספקים את הקנים מה טעם אמר, מה טעם חולקים בקנים, לפי ששניהם מספקים את הקנים החדשים בכל שנה