Baba Metzia 9:2-3

משנה ב

המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו אם אמר לו חכור לי שדה בין השלחין זה או שדה בית האילן זה יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכורו

ר' עובדיה מברטנורא

בית השלחין קרקע יבשה שאין די לה מי גשמים

או בית האילן ובשביל האילן היא חביבה על האריס, שנוטל חלק בפירות בלא טורח

יבש המעין שבה. שממנו משקין אותה

מן חכורו אם קבלה בחכירות כך וכך כורין לשנה. דמעיקרא לא גלי דעתיה דמשום מעין או אילן טפי לה בחכירותיה

חכור לי בית השלחין זו גלי דעתיה דבשביל שהיא בית השלחין טפי לה וחכרה ממנו

----------------------------------------- משנה ג

המקבל שדה מחבירו והובירה שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא

ר' עובדיה מברטנורא

המקבל שדה למחצה לשליש ולרביע

והובירה שלא חרש בה ולא זרעה

אם אוביר אעשנה בורה

ולא אעביד ולא אעשה בה פעולה הראויה לה

אשלם במיטבא כפי מה שהיתה ראויה לעשות אם היתה חרושה וזרועה כראוי