Baba Metzia 9:4-5

משנה ד

המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש ואמר לו מה אכפת לך הואיל ואני נותן לך חכורה אין שומעין לו מפני שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני עשבים

ר' עובדיה מברטנורא

ולא רצה לנכש לנקות התבואה מעשבים רעים, שמתישים כח הקרקע ומעכבין התבואה מלעלות

מה איכפת לך אם יחסר חלקי שהעשבים מכחישין השבלים, אתן לך חכירות כך וכך כורין שפסקתי עמך

---------------------------------- משנה ה

המקבל שדה מחברו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה אמר רבי יהודה מה קצבה בכרי אלא אם יש בו כדי נפילה

ר' עובדיה מברטנורא

המקבל שדה מחבירו למחצה לשליש ולרביע כאריס

ולא עשתה תבואה אלא מעט. ובא לו האריס למנוע מלהתעסק בה עוד, שאין בה כדי טרחו

אם יש בה כדי לעשות מתבואתה כרי. שיש בו כדי לכסות הרחת שזורים בה התבואה, והוא קרוב לסאתים. חייב לטפל בה בעל כרחו

מה קצבה בכרי אין קצבה זו ראויה שתהיה שדה גדולה בשיעור כרי ושדה קטנה בשיעור כרי. ואינה דומה טיפולה של שדה גדולה לטיפולה של שדה קטנה

אלא אם יש בו כדי נפילה כלומר כשיעור מה שזרע בה, חייב לטפל בה. ואין הלכה כרבי יהודה