Baba Metzia 9:6-7

משנה ו

המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו אם אינו מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו רבי יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מחכורו

ר' עובדיה מברטנורא

המקבל שדה בחכירות כך וכך כורין

מכת מדינה שאכל חגב, או נשתדפו רוב שדות של אותה מדינה או אותה בקעה

אינו מנכה דאמר לו מזלך גרם

בין כך ובין כך אפילו היא מכת מדינה אינו מנכה. שעל המעות לא נגזרה גזירה

-------------------------------------- משנה ז

המקבל שדה מחבירו בעשרת כור חטים לשנה לקתה נותן לו מתוכה היו חטיה יפות לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא נותן לו מתוכה

ר' עובדיה מברטנורא

ולקתה שהיו החטים שדופות

נותן לו עשרה כורים שפסק עמו מחטים שדופות הללו. ולא מצי היאך למימר ליה חטים יפות קא בעינא מינך