Baba Metzia 9:8-9

משנה ח

המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים לא יזרענה חטים חטים יזרענה שעורים רבן שמעון בן גמליאל אוסר תבואה לא יזרענה קטנית קטנית יזרענה תבואה רבן שמעון בן גמליאל אוסר

ר' עובדיה מברטנורא

המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים בחכירות כך וכך שעורים או חטים או מעות

לא יזרענה חטים שהחטים מכחישות הקרקע יותר מן השעורים

רשב"ג אוסר שקשה לקרקע כשזורעים אותה שנה ממין זה ושנה ממין אחר. ולענין פסק הלכה הכל לפי הקרקע ולפי המקום. אם התנה עמו בדבר שמכחיש הקרקע מעט אינו יכול לשנות ולזרוע דבר שמכחיש הרבה. ואיפכא שרי

--------------------------------------- משנה ט

המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן ואין לו בקורת שקמה קבלה הימנו לשבע שנים שנה ראשונה יזרענה פשתן ויש לו בקורת שקמה

ר' עובדיה מברטנורא

לשנים מועטות פחות משבע שנים

לא יזרענה פשתן שזרע פשתן מכחיש בארץ הרבה ושרשיו נשארים בקרקע עד שבע שנים

ואין לו בקורת שקמה עץ תאנה של יער הוא, וקוצצים ענפיו לקורות הבנין, והם חוזרים וגדלים, ופחות משבע שנים אינן נעשות קורות. הלכך קבלה לפחות משבע שנים לא יקוץ קורות שבה, דלאו אדעתא דקורות נחית, דבשנים מועטות אינם חוזרים לקורות. אבל קבלה לשבע שנים, שנה ראשונה זורעה פשתן וקוצץ שקמה שבה