Baba Metzia 10:3-4

משנה ג

הבית והעליה של שנים שנפלו אמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות הרי בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכו עד שיתן לו את יציאותיו רבי יהודה אומר אף זה דר בתוך של חבירו צריך להעלות לו שכר אלא בעל העליה בונה את הבית ואת העליה ומקרה את העליה ויושב בבית עד שיתן לו את יציאותיו

ר' עובדיה מברטנורא

הבית והעליה של שנים בית של זה ועלייה של זה

אמר בעל עליה לבעל הבית לבנות החומה והתקרה התחתונה המוטלין עליו לבנות

בונה בית ותקרה התחתונה שעליו, ויושב בבית עד שיתן לו יציאותיו, ואחר כך יוצא ממנו ובונה עלייתו

אמר רבי יהודה אף זה דר בתוך של חבירו אם כן הוא, בעל העלייה זו כשזה מחזיר לו יציאותיו נמצא שדר כל הימים הללו בתוך של חבירו. ואף על פי שזה אינו חסר דהא בלאו הכי לא הוי בני לה, מכל מקום זה נהנה, שאלולי בית זה לא היה לו מקום לדור שם. וקסבר זה נהנה וזה אינו חסר, חייב: אלא בונה את הכל

ומקרה את העליה למעלה וכל הצריך לה

ויושב בבית התחתון, דהוי ליה זה לא נהנה, שהרי עלייתו מוכנת לו לדור בה, וזה לא חסר, דהא לא הוה בני לה ולא חזיא ליה

---------------------------------- משנה ד

וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגנה אחת על גביו ונפחת הרי בעל הגנה יורד וזורע למטה עד שיעשה לבית בדו כיפין הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן פטור לאחר הזמן חייב ר' עובדיה מברטנורא

בית הבד בית לעצור זיתים

וגנה אחת על גביו ובית הבד של אחד וגינה של אחר

ונפחת בארבעה טפחים על ארבעה טפחים ואינו ראוי לזרוע כבתחילה

כיפין תקרה עשויה בעגול כמין קשת ועליה יתן בעל הגנה עפר ויזרע

פטור מלשלם דמאי הוה ליה למיעבד, אנוס הוא

נתנו לו זמן בית דין, שלשים יום לסתור ולקוץ