Baba Basra 2:1-2

פרק ב

משנה א

לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת כובסין אלא אם כן הרחיק מכותל חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים ומרחיקין את הרחים שלשה מן השכב שהן ארבעה מן הרכב ואת התנור שלשה מן הכליא שהן ארבעה מן השפה

ר' עובדיה מברטנורא

לא יחפור. בור עגול

שיח ארוך וקצר

מערה מקורה בקירוי

נברכת הכובסין חפירה מרובעת ומי גשמים מתקבצים בה. עשויה לכבס בגדים

אלא אם כן הרחיק מכותלו מכותל בורו קאמר. וכותל הבור אין עביו פחות משלשה טפחים. נמצא מחלל בורו לחלל בור של חבירו ששה טפחים. ואסור לאדם לסמוך אחד מן הנזקים לסוף המיצר שלו בשוה אלא א"כ הרחיק השיעור הראוי, ואע"פ שאין לחבירו שם כותל, שמא ימלך חבירו ויבנה בצד המיצר שלו ונמצא זה מזיקו

וסד בסיד את כותלי חפירתו

הגפת פסולת הזיתים לאחר שנעצרו בבית הבד

הסלעים אבנים שהאור יוצא מהן. שכל אלו קשים לחומה ומרפין את הכותל. ולא בכותל דבור קאי השתא

זרעים קשים לכותל, שמחלידים את הקרקע ומעלין עפר תיחוח

ואת המחרישה אע"פ שאין זרעים, כגון שחורש לאילנות, קשה לכותל

מי רגלים ממסמסים את הלבנים שהם של טיט יבש. לכך המטיל מים סמוך לכותל עשוי מלבינים צריך להרחיק שלשה טפחים. ובכותל של אבנים מרחיק טפח. ושל אבן קשה כגון צונמא, אינו צריך להרחיק כלל

הרחים קשים לכותל, שמנידים את הקרקע בגלגול חביטתן

מן השכב היא הרחים התחתונה

הרכב היא העליונה הרוכבת על זו. והיא קצרה טפח מן התחתונה

שלשה מן הכליא בסיס שבונים מטיט ואבנים שמושיבים התנור עליו, והוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, ושפה העליונה של כליא שעליה התנור יושב היא כמדת התנור. וצריך שירחיק בסיס זה מן הכותל שלשה טפחים מתחתיתו, שהן ארבעה משפתו העליונה, לפי שהבל התנור מזיק לכותל

------------------------------------------- משנה ב

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעליה צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם

ר' עובדיה מברטנורא

גובה ארבע אמות חלל מפי התנור עד התקרה. כדי שלא יאחז האור בתקרה

עד שיהא תחתיו מעזיבה טיח של טיט שלשה טפחים, שלא תבער תקרה תחתונה של עלייה. ועל גביו גובה ארבע אמות

ובכירה ששופתין קדירה על חללה ואין עושין בתוכה היסק גדול כמו שעושין לתנור

ואם הזיק אחר שהיו שם כל השעורים הללו

משלם מה שהזיק ואע"פ כן מעכבין עליו בכל השיעורים הללו שמא ידליק בתיהם ואין לו מה לשלם. ואין הלכה כר' שמעון