Baba Basra 2:13-14

משנה יג

אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ מלא המרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת

ר' עובדיה מברטנורא

קוצץ הענפים עד גובה מלא מרדע, שלא יעכבוהו מלהוליך מחרשתו שם

מרדע מלמד הבקר

החרוב והשקמה שצילן מרובה וקשה לשדה

כנגד המשקולת קוצץ כל מה שנוטה לתוך שדהו. משקולת, חוט שבוני החומה תולים בה משקולת של אבר

ואם בית השלחין היא ארץ צמאה למים

כל האילן כנגד המשקולת אפילו אינו חרוב ושקמה, קוצץ כנגד המשקולת. שהצל רע לבית השלחין

אבא שאול אומר כו ארישא קאי, דאמר ת"ק קוצץ מלא מרדע ואפילו היא אילן סרק חוץ מחרוב ושקמה, ואמר ליה אבא שאול כל אילן סרק שאינו עושה פירות קוצץ כנגד המשקולת. ואין הלכה כאבא שאול

----------------------------------- משנה יד

אילן שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיהא גמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר גמל טעון פשתן או חבילי זמורות רבי שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה

ר' עובדיה מברטנורא

אילן הנוטה לרה"ר קוצץ את הענפים התחתונים כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו

גמל טעון פשתן ואין צריך לקוץ כדי גמל ורוכבו, דרוכב גחין וחליף תותיה

מפני הטומאה שמא יאהילו הענפים על כזית מן המת וכיוצא בה ויטמא האדם העובר שם. והלכה כת"ק בלבד