Baba Basra 3:7-8

משנה ז

לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנה לחצר השותפין בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה את החדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה אותו גדול אחד עושה אותו שנים

ר' עובדיה מברטנורא

לחצר השותפים לחצר שיש לו שותפות בה, וכל שכן לחצר חבירו. משום היזק ראיה

לקח בית בחצר אחרת הסמוכה לחצר זו שיש לו בה שותפות. לא יפתח לו פתח לחצר זו. שמרבה עליהם דריסת הרגל מדיירי אותו בית

בונה חדר לפנים מביתו שאינו מוסיף כלום אלא חולק ביתו לשנים. דבלאו הכי יכול למלאות ביתו דיורין אם ירצה

פתח כנגד פתח דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה, ראה שלא היו פתחיהן מכוונים זה כנגד זה

קטן לא יעשנו גדול דאמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאצטנועי מינך, בפתחא רבא לא מצינא לאצטנועי מינך

אחד לא יעשנו שנים דאמר ליה בחד פתחא מצינא לאצטנועי, בתרי פתחי לא מצינא לאצטנועי

אבל פותח הוא לרשות הרבים דאמר ליה, סוף סוף קא בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים

------------------------ משנה ח

אין עושין חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים אלא אם רצה כונס תוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה

ר' עובדיה מברטנורא

אין עושין חלל תחת רשות הרבים אפילו קביל עליה כל הזיקא דאתי מחמתיה. שאין בני אדם רוצים ליזוק ולירד לדין לדון על עסק ממונם

רבי אליעזר מתיר ובלבד שיכסנו בחוזק כדי שתהא עגלה מהלכת עליו טעונה אבנים. ולא חיישינן שמא לימים יתקלקל הכיסוי. ואין הלכה כרבי אליעזר

זיזין רהיטים קטנים

גזוזטראות קורות גדולות. שמא יכשלו בהן בני רשות הרבים

כונס לתוך שלו שמכניס בקרקע שלו כשיעור הוצאת הזיזין ומוציא

הרי זו בחזקתה דטוענין ללוקח ואמרינן שמא זה שמכרה לו כנס בתוך שלו