Baba Basra 4:3-4

משנה ג

המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ולא את התנור ולא את הכירים בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין

ר' עובדיה מברטנורא

המוכר את הבית סתם

מכר את הדלת שכל תשמישי הבית הקבועים בו בכלל הבית הם

אבל לא את המפתח דמידי דמיטלטל הוא

המכתשת הקבועה בקרקע

האיצטרובל עיגול של עץ שעליו מעמידים הרחים. וקבוע הוא

הקלת אפרכסת שעושים סביב לרחים לקבל הקמח הנטחן שלא יפול לארץ. ומיטלטל הוא

ולא את התנור ולא את הכירים דמיטלטלים הם. ואית ספרים דגרסי, מכר תנור מכר כירים. ומיירי בקבועים ומחוברים בקרקע

הרי כולם מכורים כל הני תשמישי דביתא. אבל שאר מאני תשמישתיה אינם מכורים. אפילו אמר וכל מה שבתוכה, לא רבה אלא תשמישים המיוחדים לבית כגון מפתח וקלת וכיוצא בהן

-------------------------------- משנה ד

המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אוירה של חצר

ר' עובדיה מברטנורא

מכר את הבתים הפתוחים לחצר

ובורות שיחים ומערות שבתוך הבתים. ואע"ג דהמוכר בית לא מכר בור שיח ומערה, לגבי חצר מיהא בטלים הן

בין כך ובין כך אפילו אמר כל מה שבתוכה

לא מכר את המרחץ וכו דאינן בכלל חצר

רבי אליעזר אומר וכו ואין הלכה כר' אליעזר