Baba Basra 4:5-6

משנה ה

המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את העכירין ואת הגלגל ואת הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר המוכר בית הבד מכר את הקורה

ר' עובדיה מברטנורא

מכר את הים האבן שנותנים בתוכה הזיתים בשעת טחינתן

הממל הרכב העליונה שבה מפרכים הזיתים

הבתולות כלונסות של ארז שמעמידין בהם קורות בית הבד

עכירין נסרים כבדים שנותנים על האמתחות ששמים בהם הזיתים הכתושים כדי לכבשן

הגלגל שמגלגל האבן ומכביד על הזיתים הכתושים להוציא שמנן

--------------------------------- משנה ו

המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ואת הספסלים ואת הוילאות בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את המגורות של מים ולא את אוצרות של עצים

ר' עובדיה מברטנורא

הנסרים לוחות שמשימין עליהם הבגדים

הספסלים שיושבים עליהם. ויש גורסים ספלים, שנותנים בהם מים לרחוץ

וילאות מסך כנגד הפתח. פירוש אחר, אלונטית שמסתפגין בה. ויש אומרים סינר שמכסין בו הערוה כשיושבין במרחץ

מגורות של מים בריכות השופכות מים למרחץ

אוצרות של עצים שמחממין בו המרחץ