Baba Basra 4:7-8

משנה ז

המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות בית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר

ר' עובדיה מברטנורא

מכר בתים וכל שכן חצרות שהן עיקר העיר

בית השלחין גנות ופרדסין השייכין לעיר

אבל לא המטלטלין מאני תשמישתא, כגון מפתח וקלת וכיוצא בהן. וכל שכן שלא מכר חטי ושערי

הרי כולן מכורים אפילו עבדים ובהמות דמטלטלי דניידי נינהו. וכל שכן חטי ושערי דהוו מיטלטלי דלא ניידי

הסנטר העבד הממונה לשמור העיר. ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

-------------------------------------------- משנה ח

המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצורכה ואת הקנים שבכרם שהם לצורכו ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומרה שאינה עשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה

ר' עובדיה מברטנורא

האבנים שהם לצרכה לעשות גדר

ואת הקנים שקושרים בהם הגפנים

ואת מחיצת הקנים קנים הרבה גדלים בקלח אחד, כשהיא פחותה מבית רובע אז היא בטלה לגבי השדה

שומרה סוכת שומרים המחוברת לקרקע בטיט

ואת החרוב בבחרותו שעדיין לא הורכב. דכשמזקין מתגבר ומרכיבין אותו ויש לו שם בפני עצמו ולא בטיל לגבי שדה

ואת בתולת השקמה בבחרותה קודם שחתכו ענפיה. דכשמזקין קוצצים הענפים וגדלין הרבה במקומן וקרוי סדן שקמה