Baba Basra 6:5-6

משנה ה

מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת

ר' עובדיה מברטנורא

בשעה שבני אדם נכנסים ביום. ולא שיטריחהו לעמוד בלילה

זה עושה לו פותחת שלא יגנוב בעה"ב ממי בורו. ובעל הבית עושה לו פותחת אחרת באותו פתח הפתוח לבור, שלא יוכל לבא לשאוב בלא דעת בעל הבית, ולא יבא לעולם בביתו של בעה"ב אא"כ ישנו לבעל הבית בביתו. ומשום חשד אשתו תקנו כן

---------------------------- משנה ו

מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואינו מכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה אינם רשאים לזורעה

ר' עובדיה מברטנורא

מי שיש לו גינה ונתרצה חיצון לתת לפנימי דרך באמצע שדהו

לא יכנס מתוכה דכיון דמזיקו היזק גדול שעובר באמצע שדהו, אנן סהדי דלא נתרצה לו אלא לצורך גינה בלבד, ולא שיכנס לצורך תשמיש אחר

והחיצון זורע דכיון דבאמצע שדהו הוא, אנן סהדי דלא מחל לו הדרך לגמרי ושלא יוכל הוא לזרעה

וזה וזה אין רשאין לזרעה דכיון דמן הצד הוא, להילוך גרידא יחדהו לו