Baba Basra 8:5-6

משנה ה

האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה המחלק נכסיו לבניו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי לירושה אין דבריו קיימין הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו רבן שמעון בן גמליאל אומר אם לא היו בניו נוהגין כשורה זכור לטוב

ר' עובדיה מברטנורא

לא אמר כלום ואין יכול לסלקו מן הירושה אלא ע"י שיתן במתנה נכסיו לשאר בניו

על פיו משום דמצווה מחמת מיתה, ושכיב מרע דבריו ככתובים וכמסורים ואינו צריך קנין. משום הכי תני על פיו

והשוה להן את הבכור בלשון מתנה

דבריו קיימין ואין כאן מתנה על מה שכתוב בתורה, שיש כח באדם ליתן ממונו במתנה לכל מי שירצה

ואם אמר משום ירושה ואם ריבה לאחד ומיעט לאחד בתורת ירושה, שאמר פלוני בני יירש שדה בית כור, ופלוני בני יירש שדה בית לתך, ועל בנו בכור אמר שיירש כשל חבירו, לא אמר כלום, מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה

כתב בין בתחלה וכו תנתן שדה פלונית לפלוני ויירשנה, זהו בתחלה. יירשנה ותנתן לו, זו היא בסוף. יירש שדה פלונית ותנתן לו ויירשנה, זו היא מתנה באמצע

אם אמר על מי שראוי ליורשו כגון על בן בין הבנים. ועל בת בין הבנות, פלוני יירשני

דבריו קיימין דכתיב והיה ביום הנחילו את בניו, התורה נתנה רשות לאב להנחיל לבנים למי שירצה. ומודה רבי יוחנן דעל אח במקום בת ועל בת במקום בן, לא אמר כלום, שאין הבת ראויה לירש במקום בן, ולא האח במקום בת. וכן מודה רבי יוחנן שאם השוה את הבכור לבנים לא אמר כלום, דכתיב לא יוכל לבכר וכו'. והלכה כר' יוחנן בן ברוקה

אין רוח חכמים נוחה הימנו אין לחכמים נחת רוח במעשיו, ואפילו אין בניו נוהגים כשורה, דלמא נפיק מינייהו זרעא מעליא. ואין הלכה כר"ש בן גמליאל

-------------------------------- משנה ו

האומר זה בני נאמן זה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה על יריכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר בין מן היורשין בין שאינו מן היורשין דבריו קיימין

ר' עובדיה מברטנורא

זה בני נאמן ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום

זה אחי אינו נאמן להורישו עם אחיו, שהרי אינן מכירים אותו

ונוטל עמו בחלקו כגון אם הם שני אחים לבד הספק, ויש להם לחלק שלש שדות, זה נוטל שדה ומחצה וזה נוטל שדה ומחצה, וזה שמעיד על הספק שהוא אחיו, נותן לו חצי השדה, והאחר אינו נותן לו כלום, דאמר ליה הבא ראיה ושקול

מת הספק

יחזרו אותן הנכסים שנתן לו אחיו

למקומן כלומר למי שנתנם לו. אבל שאר אחים אין יורשים עמו

נפלו לו לספק

נכסים ממקום אחר בחייו. או קנה נכסים ועכשיו מת

יורשו אחיו של זה שהיה מעיד שהוא אחיו

עמו דהא קא מודי להו שאחיהם הוא. והני מילי בדלא כפרו שאר האחין לומר ודאי שאינו אחיהן, אלא טוענים שאינן מכירים אותו. אבל אם כפרו בו שאינו אחיהם, לא יירשנו אלא זה שהעיד לו בלבד

דייתיקי צוואת שכיב מרע. ולשון דייתיקי דא תהא למיקם ולמיהוי

קשורה לו ביריכו דליכא למימר אחר כתבה ונתנה שם, אפילו הכי הרי זו אינה כלום, שהרי לא גמר להקנות אלא בקבלת השטר ואין שטר לאחר מיתה