Baba Basra 8:7-8

משנה ז

הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכרו מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים ולא הקטנים נזונין על הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו הגדולים ישאו הקטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם אלא מה שנתן להם אביהם נתן

ר' עובדיה מברטנורא

צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דמשמע גוף הקרקע יהא קנוי לך מהיום ולא תאכל הפירות עד לאחר מיתה. ואם לא כתב מהיום, לא נתן לו כלום, דאין מתנה לאחר מיתה

אינו צריך לכתוב מהיום. דכיון שכתב בשטר בכך וכך בשבת אמר לנו פלוני הוו עלי עדים, זמנו של שטר מוכיח עליו שמאותו היום התחילה המתנה, דאי לא תימא הכי, זמן שנכתב בשטר למה נכתב. והלכה כרבי יוסי

לאחר מותו מהיום ולאחר מיתה

האב אינו יכול למכור בלא הבן. שהגוף קנוי לבן

והבן אינו יכול למכור בלא האב. שהפירות קנויין לאב

מכר האב סתמא מכורים הפירות ללוקח, עד שימות האב

מכר הבן בחיי האב אין ללוקח פירות עד שימות האב

האב שכתב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה

תולש ומאכיל הפירות למי שירצה בחייו. אבל מה שהניח במחובר בשעת מיתה אע"פ שעומד ליתלש הרי הן של בנו מקבל המתנה. אבל הכותב נכסיו לאחר, אפילו מה שהניח במחובר לקרקע בשעת מיתתו הרי הוא של יורשים, שדעתו של אדם קרובה אצל בנו יותר מאחר

מתפרנסין לבוש וכסות. לפי שפרנסת הגדולים מרובה מפרנסת הקטנים

ניזונים אכילה ושתיה. לפי שמזונות הקטנים מרובים משל גדולים, שאוכלים פעמים רבות ומפזרים, לפיכך הקטנים מעכבים על הגדולים מלהתפרנס מתפוסת הבית, והגדולים מעכבין על הקטנים מליזון, אלא יתפרנס ויזון כל אחד מחלקו

נשאו גדולים ועשו צרכי חופה מתפוסת הבית לאחר מיתת אביהם

ישאו גם הקטנים מתפוסת הבית

ואם אמרו הקטנים לאחר מיתת אביהם, הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם בחיי אבינו

אין שומעין להם אלא מה שנתן להם אביהם בחייו, נתן

------------------------------------------------ משנה ח

הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות ולא הקטנות נזונות על הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות נזונות על הבנים ואין נזונות על הבנות

ר' עובדיה מברטנורא

הניח בנות ולא בנים

שהבנות ניזונות מן הבנים בתנאי כתובה. ואין בנות קטנות ניזונות מן הגדולות. דבמקום שאין בנים יורשים אין הבנות אוכלות בתנאי כתובה, אלא חולקות בשוה וכל אחת נזונת משלה