Shevuos 2:3-4

משנה ג נטמא בעזרה ונעלמה ממנו טומאה וזכור את המקדש נעלם ממנו מקדש וזכור לטומאה נעלם ממנו זה וזה והשתחוה או ששהה בכדי השתחואה בא לו בארוכה חייב בקצרה פטור זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין עליה

ר' עובדיה מברטנורא

נטמא בעזרה וידע שנטמא והשתחוה בהעלם זה כלפי פנים, אע"פ שלא שהה. או השתחוה כלפי חוץ, והוא דשהה כדי השתחואה. ושיעור השתחויה היא כדי שיקרא אדם פסוק זה בישוב, ויכרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו להודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו. והוא פסוק בדברי הימים

או שבא לו בארוכה שיצא לו דרך ארוכה שיש קצרה ממנו לצאת, ואפילו לא שהה תחלה, חייב

ובקצרה פטור היכא דלא השתחוה ולא שהה, ויצא לו דרך קצרה, פטור

זו היא מצות עשה שבמקדש דיש כאן וישלחו מן המחנה כל טמא

שאין חייבין עליה בית דין, פר העלם דבר. שאם שגגו וטעו בהוראה זו, והורו לו שיצא בארוכה, אין מביאין על שגגת הוראה זו פר העלם דבר של צבור

----------------

משנה ד ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו

ר' עובדיה מברטנורא

ואיזו הוא מצות עשה שבנדה שדומה לזו שבמקדש, שאירע לו הטומאה משבא בהיתר לידי כניסה אם שגגו ב"ד בהוראה זו חייבים עליה פר העלם דבר

היה משמש עם הטהורה שנכנס בהיתר ואמרה לו נטמאתי עכשיו, ופירש מיד בקושי האבר, חייב. אלא יעמוד בלא דישה עד שימות האבר ויפרוש בלא קושי. וזהו העשה שבנדה