Shevuos 4:7-8

משנה ז

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן שאני לוי שאיני בן גרושה שאיני בן חלוצה שאיש פלוני כהן שאיש פלוני לוי שאינו בן גרושה שאינו בן חלוצה שאנס איש פלוני את בתו ופתה את בתו ושחבל בי בני ושחבל בי חבירי ושהדליק גדישי בשבת הרי אלו פטורין

ר' עובדיה מברטנורא

שאני כהן פטורין, שאין העדים חייבין אלא כשכפרו בדבר שיש בו תביעות ממון

שאנס איש פלוני או פיתה בתו של פלוני ובתו דקתני, אאיש פלוני כהן דלעיל קאי, דתנא לעיל מיניה שאיש פלוני כהן או לוי ואינו בן גרושה, ועליה קאי או שהשביען שאנס איש פלוני את בתו של אותו פלוני דאיירי ביה עד השתא. פטורים, דבעינן שישמעו מפי התובע. ובגמרא מוקי לה בבא בהרשאה. ואי תביעת ממון אחר הוי, היו חייבים. ואשמועינן דאין נחשב המורשה בעל דין בזה כשאר ממון, דכיון דממון שהוא שואל לא מטא לידיה מעולם, לא מצי למכתב הרשאה עליה

ושחבל בי בני חבלה היא חבורה. פטורין, שאם העידוהו היה מתחייב מיתה ולא ממון

ושחבל בי חברי ושהדליק את גדישי בשבת דתרוייהו חיוב מיתה נינהו ופטורים מן הממון

------------------------------- משנה ח

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז ולא נתן לי הרי אלו פטורים שאין חייבין אלא על תביעת ממון כפקדון

ר' עובדיה מברטנורא

שאמר איש פלוני ליתן לי וכו' פטורים דכתיב בשבועת העדות תחטא, וכתיב בשבועת הפקדון תחטא, מה שבועת הפקדון על תביעת ממון שיש לו על חבירו, אף שבועת העדות צריך שתהיה על תביעת ממון שיש לו עליו, וזה שטוען שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז אינה תביעת ממון שיש לו על חברו, שאפילו הוא כדבריו שאמר לו חברו שיתן לו מאתים זוז אין חברו חייב בו כלום בשביל אמירה זו