Parah 2:1-2

פרק ב

משנה א

רבי אליעזר אומר פרת חטאת המעוברת כשרה וחכמים פוסלין ר"א אומר אינה נלקחת מן העכו"ם וחכמים מכשירים ולא זו בלבד אלא כל קרבנות הצבור והיחיד באין מהארץ ומח"ל מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ

ר' עובדיה מברטנורא

רבי אליעזר אומר פרה מעוברת כשרה רבי אליעזר ורבנן דהכא קיימי בשיטת רבי יהודה דאמר לקמן בפרקין דעלה עליה זכר אינה פסולה אלא אם כן עלה עליה מדעת בעל הפרה, ופליגי הכא במעוברת שעלה עליה זכר מעצמו בלא דעת הבעלים, ורבי אליעזר דמכשיר סבר עובר ירך אמו הוא והוי כגופה דפרה, ורבנן דפסלי סברי עובר לאו ירך אמו הוא ונפסלת מחמת מלאכה, שנושאת את עוברה. והלכה שהיא פסולה משעה שעלה עליה זכר אפילו שלא מדעת בעלים ואפילו אינה מעוברת, ודלא כר' יהודה אינה נלקחת מן הנכרים שחשודים על הרביעה, ושמא נרבעת בידם

וחכמים מכשירין מפני שהבהמה נעשית עקרה כשרובעה, שהנכרי חס על בהמתו שלא תעקר ולא זו בלבד לא בפרת חטאת בלבד פליגי ר' אליעזר ורבנן, אלא בכל קרבנות הצבור והיחיד פוסל ר' אליעזר אם נלקחו מן הנכרים, דחייש לרביעה. וחכמים מכשירין. ואין הלכה כר' אליעזר

באין מארץ ומחוצה לארץ כל הקרבנות באין בין מן הארץ בין מחוצה לארץ בין מן החדש בין מן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם דאמר קרא כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר, ובשתי הלחם כתיב ממושבותיכם תביאו לחם. ואין באין אלא מן החדש, דכתיב בהו מנחה חדשה

---------------------------- משנה ב פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגוד גלגל העין והשינים והלשון אינם פוסלים בפרה והננסת כשרה היתה בה יבלת וחתכה רבי יהוד' פוסל רש"א כל מקום שניטל ולא העלה מקומו שער אדום פסולה

ר' עובדיה מברטנורא

יגוד יחתוך. כמו גודו אילנא

והננסת קטנה ביותר. שזה מום באדם ואינו מום בבהמה

יבלת וורוא"ה בלע"ז

ר' יהודה פוסל והלכה כר' יהודה