Parah 2:3-4

משנה ג

יוצא דופן ואתנן ומחיר פסולה רבי אליעזר מכשיר שנאמר לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך ואין זו באה לבית כל המומים הפוסלים במוקדשים פוסלים בפרה רכב עליה נשען עליה נתלה בזנבה עבר בה את הנהר קיפל עליה את המוסרה נתן טליתו עליה פסולה אבל קשרה במוסרה עשה לה סנדל בשביל שלא תחליק פרס טליתו עליה מפני הזבובים כשרה זה הכלל כל שהוא לצורכה כשרה לצורך אחר פסולה ר' עובדיה מברטנורא

יוצא דופן פסולה כשאר קדשים. דכתיב כי יולד, פרט ליוצא דופן. ואע"ג דפרה לאו קדשי מזבח היא אלא קדשי בדק הבית, מ"מ יוצא דופן פסולה, דחטאת קרייה רחמנא

ר' אליעזר מכשיר באתנן ומחיר דוקא. ואין הלכה כר' אליעזר

כל המומין הפוסלים במוקדשים בבכורות פרק על אלו מומין, מפורשים המומין הפסולים במוקדשים

פוסלים בפרה דכתיב אשר אין בה מום עבר בה את הנהר אחז בזנבה נסתייע בה כשעבר את הנהר קיפל עליה את המוסרה החבל שקושר אותה בו קפלו ונתנו על גופה נתן טליתו עליה פסולה נאמר בפרה אשר לא עלה עליה עול, ונאמר בעגלה ערופה אשר לא עובד בה אשר לא משכה בעול, מה עול האמור בעגלה עשה שאר עבודה פסולה כעול, אף עול האמור בפרה עשה שאר עבודה פסולה כעול בשביל שלא תחליק שלא יחליקו רגליה ותפול

לצורך אחר פסולה ואפילו לצרכו ולצרכה פסולה

----------------------------------- משנה ד

שכן עליה עוף כשרה עלה עליה זכר פסולה רבי יהודה אומר אם העלהו פסולה ואם מעצמו כשרה

ר' עובדיה מברטנורא

עלה עליה זכר פסולה אע"ג דלא ניחא ליה, משום דדמיה יקרים ומפסיד טובא, ובעבודה דלא ניחא ליה לא מפסלה, דכתיב בעגלה ערופה אשר לא עובד בה, כתיב עבד וקרינן עובד, מה עבד דניחא ליה, אף עובד דניחא ליה, וילפינן פרת חטאת מינה. מ"מ הואיל ובשאר פרות הוה ניחא ליה, חשבינן לגבי פרת חטאת נמי ניחא ליה. ועוד אם באת להכשיר א"כ הוה ניחא ליה, ומשום הכי פסולה

העלהו פסולה לאו דוקא העלהו, אלא אם עלה עליה לדעת הבעלים אפילו עלה מעצמו פסולה. ואם שלא לדעת הבעלים, כשרה. ואין הלכה כר' יהודה