Parah 5:7-8

משנה ז

השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה היתה כלי וחברה בסיד ממלאין בה ומקדשין בה ומזין ממנה וצריכה צמיד פתיל ופוסלת את המקוה ניקבה מלמטן ופקקה בסמרטוט המים שבתוכה פוסלין מפני שאינן עגולים כלי מן הצד ופקקה בסמרטוט המים שבתוכה כשרים מפני שהם עגולים כלי עשו לה עטרה של טיט והלכו המים לשם פוסלין אם היה בריא כדי שינטל עמה כשרים

ר' עובדיה מברטנורא

השוקת שבסלע שוקת היא אבן חלולה שעל שפת המעין והמים נכנסים לה דרך חור שבדופנה ומשקין בה הבהמות. והכא מיירי בסלע מחובר שחקקו, אין נחשב כלי הואיל ולא היה עליו שם כלי בתלוש. ואפילו היה תלוש אלא שחיברו ולבסוף חקקו

ואינה צריכה צמיד פתיל אם היתה באוהל המת מצלת על מה שבתוכה בכיסוי לבד בלא צמיד פתיל. לפי שאינה חשובה כלי אלא כבור ודות שמצילין על מה שבתוכו בכיסוי בלא צמיד פתיל, כדתנן בפרק ה' דאהלות

ואינה פוסלת את המקוה אם נפלו מי גשמים מתוכה למקוה אין נחשבים מים שאובים לפסול את המקוה

ופקקה סתמה

מפני שאינם עגולים כלי כלומר שאין כלי מסבב את המים, שנקב שלמטה מבטלו מתורת כלי, דסתימה של סמרטוט לא משוי ליה כלי. אבל כשהנקב מן הצד, יש תורת כלי עליו ומקדשים במים שבתוכה, שהרי הכלי מסבבן. והיינו עגולים כלי

עשה לה עטרה שוקת תלושה שחיברה בסיד שהיא חשובה כלי ועשה שפה של טיט לפיה סביב ונתמלאה השוקת מים עד שנתמלא גם השפה, המים פסולים לקדש, לפי שאין התוספת נחשבת כלי

ואם היה בריא כלומר אם השפה הזאת חזקה ומהודקת בשוקת עד שאילו תנטל השוקת תנטל גם השפה עמה, כשרים

----------------------------------- משנה ח

שתי שקתות שבאבן אחת קדש אחת מהם המים שבשניה אינן מקודשין היו נקובות זו לזו כשפופרת הנוד או שהיו המים צפין על גביהן אפי' כקליפת השום וקדש את אחת מהן המים שבשניה מקודשין

ר' עובדיה מברטנורא

שתי שקתות שבאבן הכא מיירי באבן המיטלטלת שאינה סלע מחובר, ושתי שיקתות הללו תורת כלי יש להן

קדש אחת מהן שנתן אפר פרה במים שבאחת מהן

כשפופרת הנוד כמין קנה שנתן על פי הנוד שבו מריקים היין או המים בתוך הנוד. ושיעורו, כדי שיהיו שתי אצבעות הראשונות של פס היד חוזרות בו בריוח, לא הגודל, אלא האצבעות הסמוכות לו

או שהיו מים צפין על גביהן כגון שכותל האמצעי המפסיק בין שתי השקתות נמוך משאר הכתלים

כקליפת השום כשנתמלאו שתיהן, צפין המים על המחיצה האמצעית כקליפת השום